Go to Japanese Page

Members (April 2018)

Faculty Staff: Visiting Fellows: PostDocs: PhD Students (Doctor Course): Masters Students:
 • M2: Daisei Abe
 • M2: Hiroki Nakatsugawa
 • M2: Yuta Nakanishi
 • M2: Naoki Nishida
 • M2: Ryunosuke Maeda
 • M1: Kousuke Kawai
 • M1: Syougo Nishino
 • M1: Kousuke Hanya
 • M1: Daisuke Yoshida
Undergraduate Students:
 • Tatsuya Okamura
 • Syogo Kato
 • Katsuya Nishibe
 • Ryo Higuchi
 • Minami Mori

Click to enlarge!

2014 picture

2014 picture (just after takeoff)
2014 (in midair)
2014 (after landing)

2013 picture

2012 picture (Almost Everyone)
2012 (Outside Stairs)
2012 (Cherry Blossoms)

Former Members

Faculty Staff: PostDocs: PhD Students: Master Students:
 • Kazuhide Isoya
 • Kodai Ito
 • Yuto Inayoshi
 • Hana Nishikawa
 • Kenta Nakashima
 • Kaori Kawamura
 • Kensuke Yokosawa
 • Yutaro Sato
 • Yuki Ohno
 • Tomoya Miyake
 • Shoji Mori
 • Akihiro Tsutsumi
 • Ryota Okamoto
 • Jun Nishizawa
 • Kei Koborinai
 • Kouki Kanou
 • Tetsuya Kudoh
 • Yasumasa Teranishi
 • Minako Noguchi
 • Yuki Io
 • Masachika Taneda
 • Katsuhiro Mori
Undergraduate Students:
 • Yuta Yoshioka (Kyoto Univ)
 • Kohei Hanai
 • Yutaro Tabata
 • Ryohei Hagiwara
 • Toshihiro Ishida
 • Chieri Inoue
 • Keisuke Nakagawa
 • Yuto Fujishita
 • Masanari Tanase
 • Takafumi Hino

2011 picture (Cherry Blossoms)
2011 (Stairs)
2011 (Graduation)
2010 picture


Go back to Ta-Lab Home.
Go back to Physics Department, Nagoya University.